Vart ska vi sätta utbildningsmiljarden?

(suomeksi alla)

I går i Slaget efter 12 debatterade jag de förändringar som krävs för att förbättra vårt skolsystem och göra det mer jämlikt, tillsammans med samlingspartiets Sari Multala och sannfinländarnas Marika Sorja. Som vanligt är de flesta eniga om att vi behöver satsa på utbildningen, och att alla ska ha rätt till jämlika möjligheter i utbildningen. Men när det kommer till de lösningar som behövs, så är man inte alltid lika givmild. Speciellt när det är dags att kompromissa i regeringsförhandlingar är det allt för ofta just utbildningen som slängs under bussen, vilket i sin tur åtminstone delvis kan förklaras med avsaknaden av unga och studerande i maktpositioner.

Vi behöver:

 • rätt till högklassig småbarnspedagogik oavsett föräldrarnas sysselsättning, och en tillräcklig mängd trygga och kompetenta vuxna per barn
 • justering av lönerna inom småbarnspedagogiken och utbildningen överlag
 • tillräckliga resurser åt kommunerna för att reparera skolor och daghem med inneluftsproblem direkt när de uppkommer

 

 • mindre grupper, för att lättare identifiera inlärningssvårigheter och ta tag i mobbning, diskriminering, trakasserier och hälsoproblem
 • resursering till elev- och studerandevården, höja minimiantalet vårdpersonal per elev/studerande
 • ett nationellt övervakande organ som proaktivt kan stöda daghem och skolor i att uppnå målen i läroplanen och en trygg arbetsmiljö’

 

 • kostnadsfria studiematerial på andra stadiet, för alla
 • basinkomst, också för studerande
 • högre grundfinansiering för högskolorna

Var i utbildningssystemet vill du se satsningar?

Eilisen Slaget efter 12 -väittelyssä pohdimme kokoomuksen Sari Multalan ja perussuomalaisten Marika Sorjan kanssa koulutusjärjestelmään tarvittavia muutoksia sen parantamiseksi ja sen yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Kuten yleensä, useimmat olivat samaa mieltä siitä että koulutukseen pitää panostaa ja että kaikilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Mutta itse ratkaisuissa ei aina ollakaan niin samanmielisiä. Erityisesti hallitusneuvotteluissa juuri koulutus saattaa jatkuvasti jäädä bussin alle, jonka voimme selittää esimerkiksi sillä, ettei nuoria tai opiskelijoita oleedelleenkääntarpeeksi vahvasti edustettuina valta-asemissa.

Tarvitsemme:

 • oikeuden korkeatasoiseen varhaiskasvatukseen vanhempien työtilanteessa riippumatta, sekä tarpeeksi osaavia ja turvallisia aikuisia jokaista lasta kohden
 • palkkojen korotuksen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa ylipäätäänsä
 • riittäviä resursseja kunnille sisäilmaongelmien korjaamiseksi kouluissa ja päiväkodeissa
 • pienempiä ryhmiä, joissa on helpompaa huomata oppimisvaikeuksia ja puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja terveysongelmiin
 • parempaa resursointia oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ja vähimmäistason nosto  henkilöstön määrässä oppilasta tai opiskelijaa kohden
 • valtakunnallinen valvova elin jolla on valtuudet proaktiivisesti tukea päiväkoteja ja kouluja opetussuunnitelmien tavoitteiden sekä turvallisen työympäristön tavoittamisessa
 • maksuttomat opetusmateriaalit toisella asteella,
 • kaikille perustulo, myös opiskelijoille
 • korkeampi perusrahoitus korkeakouluille

Missä sinä haluaisit nähdä panostuksia koulutusjärjestelmässä?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.