Suomi ansaitsee maksutonta toista astetta

(På svenska nedan)

Tänään eduskunnan sivistysvaliokunta kuuli opiskelijajärjestöjen puheenjohtajia kansalaisaloitteesta maksuttoman toisen asteen puolesta. Kansalaisaloite on ihan loistava tapa nostaa tärkeitä asioita ja huolenaiheita valtakunnalliseen keskusteluun, mutta joskus toivoisi, että eduskunnassa reagoitaisiin ilmankin, kuten tämäntyyppisissä tilanteissa.

Suomessa 15 % 25-vuotiaista on vailla toisen asteen tutkintoa. Tähän on useita syitä, mutta yksi selkeä tekijä mikä vaikuttaa (enemmistön*) opiskelijoiden ja heidän perheidensä arkeen on materiaalikustannukset. Tiedämme, että kaikkien perheiden ja yksilöiden taloudelliset tilanteet eivät ole täysin samanlaisia. Tiedämme, että koulutus periytyy. Tiedämme, että kustannukset vaihtelevat koulujen, alojen, ja opintojen aloitusvuosien välillä. Miksi me olemme silti päätyneet ratkaisuun, jossa nämä kustannukset jäävät opiskelijoiden ja perheiden vastuulle?

Tämä kyseenalaistettiin keväällä 2017 kun ruvettiin kirjoittamaan kansalaisaloitetta ja syksyllä kun ruvettiin keräämään nimiä. Tämä on huolenaihe joka koskettaa pääosin alaikäisiä nuoria, mutta silti saatiin äänestysikäisten allekirjoituksia n. 53000 kappaletta, ja nyt aloite on eduskunnan käsittelyssä.

Miksi sitten tarvitaan kaikille maksuton toinen aste?

  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Eri aloilla ja -kouluissa kustannukset ovat erilaisia, ja se, minkä ammatin haluat tai missä koulussa haluat viettää 3 nuoruuden tärkeimmistä vuosista, ei pitäisi vaikuttaa mahdollisuuksiisi pärjätä verrattuna ikätovereihin jotka ovat tehneet muita päätöksiä. Vanhempiesi lompakon paksuus ei saa vaikuttaa siihen, jätätkö harrastamatta jotta opiskelumateriaaleihin on varaa.
  • osaaminen. Se, että tänä päivänä on nuoria jotka joutuvat jättämään suorittamatta toisen asteen, jonkin alan tai koulun pois kustannusten takia vaikuttaa koko yhteiskunnan osaamistasoon. Se, että nuori jättää kursseja käymättä tai käy kursseilla ilman materiaaleja, kirjoittaa vähemmän aineita ylioppilaskirjoituksissa tai säästää materiaaleja tekemällä pienemmänkokoisia töitä kustannussyystä vaarantaa näiden nuorten tulevaisuuden.
  • taloudellinen ja ekologinen tehokkuus. Nykyinen järjestelmämme on oppimateriaalikustantamojen ja työvälineitä myyvien kaupallisten toimijoiden liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa että hankintapäätöksen tekee koulutuksen järjestäjä, hintatason ja saatavuuden määrittää kaupallinen, voittoa tavoitteleva toimija, mutta kustannukset jäävät yksittäisen nuoren tai perheen hartioille. Kun uusi opetussuunnitelma astuu voimaan, materiaaleja ei välttämättä edes löydy kirjakaupoista vielä. Muun muassa ruotsiksi käännetyt materiaalit ovat olleet useita viikkoja myöhässä, kun kustantajia ei painosteta tehokkaaseen tuotantoon ja siitä kärsivät ainoastaan opiskelijat.
  • syrjäytyminen. Syrjäytymisriski kasvaa merkittävästi jos nuorella ei löydy toisen asteen koulutusta. Se kasvaa myös jos nuorella on puute mielekkäistä harrastuksista, ja on nuoria jotka joutuvat jättämään vaikka urheiluharrastuksia kesken opintojen kustannusten takia toisella asteella. Syrjäytymisriski kasvaa jos nuori voi huonosti, ja esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat yksi seuraus taloudellisesta stressistä tai liiallisesta työmäärästä (kuten opinnot yhdistettynä työntekoon toisella asteella). Myös nuori, joka ei pääse koulutuksen pariin kun perheen rahat ovat riittäneet vain yhden lapsen tutkintoon kärsii syrjäytymisvaarasta.
  • kaikille maksuton toinen aste on ainoa tapa järjestää tukiverkko jonka reikien läpi ei voi pudota. Esimerkiksi materiaalilisät eivät ota huomioon kaikkia niitä erilaisia taloudellisia tilanteita joita perheet ja nuoret kohtaavat. Kaikille aidosti maksuton toinen aste on ainoa tapa varmistaa että perustuslain 16 § toteutuu (sen mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä).

Siksi tarvitaan maksuton toinen aste. Kansalaisaloitteen vaatima selvitys aidoista kustannuksista on ehdoton seuraava askel, ja selkeä keino edistää asiaa vielä ennen vaaleja, joiden jälkeen seuraava hallitus toivottavasti heti ryhtyy tietoon pohjautuvaan lainvalmisteluun.

#tulevaisuusvaalit #bicca2019

FSS:n lausunnosta löytyy konkreettisia esimerkkejä sekä nykyjärjestelmän ongelmista että jo olemassaolevista kestävistä ratkaisuista. Lue lausunto tästä. Ylen ruotsinkieliset uutiset teki lyhyen haastattelun aiheesta, sen voi katsoa tästä

Idag hörde riksdagens kulturutskott studerandeförbundens ordföranden om medborgarinitiativet för ett avgiftsfritt andra stadie. Medborgarinitiativ är ett fantastiskt sätt att lyfta upp viktiga frågor och orosmoment i den offentliga debatten, men ibland önskar man att riksdagen skulle reagera också utan alla underskrifter. Till exempel i den här sortens situation.

15 % av 25-åringarna i Finland har ingen andra stadiets examen. Till det finns det många orsaker, men en tydlig faktor som påverkar majoriteten* av de studerande och deras familjer är materialkostnaderna. Vi vet att alla familjer och individer inte har exakt samma ekonomiska situation. Vi vet att utbildning går i arv. Vi vet att kostnaderna varierar mellan skolor, branscher och studiernas inledningsår. Varför har vi kommit fram till en lösning där dessa kostnader läggs på studerande och familjer?

Det här ifrågasatte vi våren 2017 när vi började skriva på medborgarinitiativet och under hösten när vi samlade namn. Det här är en oro som främst berör minderåriga unga, men vi fick ändå ihop de 50 000 namn av röstberättigade som krävdes, och nu behandlas initiativet i riksdagen.

Varför behöver vi då ett avgiftsfritt andra stadie för alla?

  • jämlikhet. Det finns olika kostnader för olika brancher och skolor, och vilken typ av yrke du vill ha eller på vilken skola du vill spendera 3 av de viktigaste åren ska inte påverka dina möjligheter att lyckas i jämförelse med jämngamla som har fattat andra beslut. Ingen ska bli tvungen att avbryta en hobby för att ha råd med studiematerial, tjockleken på dina föräldrars plånbok ska inte spela någon roll.
  • kompetens. Det faktum att det idag finns unga som måste lämna andra stadiets utbildning emellan eller på hälft, eller som måste välja bort vissa brancher och skolor av ekonomiska skäl, påverkar kunskapsnivån i hela samhället. Att unga blir tvugna att inte gå kurser eller att gå kurser utan material, att skriva färre ämnen i studentskrivningarna eller att spara material genom att göra mindre arbeten av kostnadsskäl, äventyrar dessa ungas framtid.
  • ekonomisk och ekologisk effektivitet. Vårt nuvarande system är affärsverksamhet för läromedelsföretag och kommersiella företag som säljer arbetsredskap. Det innebär att inköpsbeslutet fattas av utbildningsarrangören, prisnivån och utbudet bestäms av den kommersiella, vinsteftersträvande aktören, men kostnaderna faller på den enskilda unga eller familjen. När en ny läroplan träder i kraft finns inga garantier för att materialet hittas i bokhandlarna, vilket väldigt ofta är fallet. Bland annat har översatt svenskspråkigt material utkommit flera veckor för sent, eftersom det inte finns tillräckligt med press på förlagen då endast de studerande lider.
  • marginalisering. Risken för marginalisering ökar väsentligt om en ung person inte får en andra stadies utbildning. Risken växer också om en ung person saknar meningsfulla hobbyer, och det finns unga som tvingats avbryta t.ex. idrottsgrenar för att ha råd med materialkostnaderna på andra stadiet. Risken för marginalisering ökar också om den unga personen är har problem med den mentala hälsan, vilket är en vanlig följd av ekonomisk stress eller överdriven arbetsbelastning (t.ex. studier kombinerat med arbete på andra stadiet). En ung person som inte har tillgång till utbildning när familjens pengar bara räcker för ett syskons examen lider också av risk för marginalisering.
  • För att avgiftsfritt andra stadie för alla är det enda sättet att ordna stödnätverket som så, att ingen kan falla mellan stolarna. Till exempel tar materialtillägg inte hänsyn till alla de olika ekonomiska situationer som familjer och unga står inför. Ett på riktigt avgiftsfritt andra stadie för alla är det enda sättet att garantera att § 16 i grundlagen (enligt vilken myndigheter måste säkerställa lika tillgång till grundläggande färdigheter och speciella behov samt utveckla osjälviskhet utan hinder) följs.

Därför behöver vi ett avgiftsfritt andra stadie. Utredningen som medborgarinitiativet kräver är det självklara nästa steget, och en tydlig metod för att föra ärendet vidare ännu före riksdagsvalet. Då kan nästa regering inleda perioden med att direkt förebereda för lagstifning med facit på handen.

#framtidsval #bicca2019

I FSS utlåtande hittar du konkreta exempel på såväl de problem som existerar i dagsläget, som de hållbara lösningar som redan finns. Läs utlåtandet här. TV-nytt gjorde en kort intervju om ämnet, den hittar du här.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.